Dotacje UE na start

 

Przyszłym przedsiębiorcom oferujemy możliwość uzyskania informacji z zakresu następujących tematów:


1. charakterystyka poszczególnych żródeł finasowania

2. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu

3. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu

 

Pakiet usług „Dpotacje UE na starcie” obejmuje usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych

 

ARM udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych UE. Jednakże pełny zakres informacji, jak opisano poniżej, dotyczy instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 

1. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania:

 

 • główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
 • charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych),
 • charakterystyka programów / działań / inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów / przedsięwzięć (np. PO KL, PROW, RPO WL),
 • rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł,
 • kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów.

 

 

2. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu:

 

 • wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów / działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy,
 • zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki),
 • wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego – wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników),
 • wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych.

 

 

3. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu:

 

 

 • dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji,
 • informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji ( klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z poszczególnych programów operacyjnych będą konsultowani z doradcą specjalizującym sie w konkretnym typie programów, który pomoże w przygotowaniu projektu i aplikacji);
 • informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych).

 

 

Pomagamy wyszukać partnera do realizacji projektu, wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podajemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.

 

 

Inne informacje – posiadamy inne informacje:

 

a. Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji,

 

b. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144