Usługi doradczo - informacyjne na starcie

 

Przyszłym przedsiębiorcom oferujemy możliwość uzyskania informacji z zakresu następujących tematów:


 1. podejmowanie działności gospodarczej
 2. wykonywanie działności gospodarczej - obowiązki podatkowe
 3. wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników
 4. wykonywanie działności gospodarczej – finansowanie działności
 5. wykonywanie dzziałności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw
 6. rezygnacja z prowadzenia działności gospodarczej

Pakiet usług doradczo - informacyjnych „na starcie” dotyczy zakresu podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej1. Podejmowanie działalności gospodarczej:

 

 • omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej,
 • przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej oraz sposobu jej sporządzania,
 • wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym –w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych, i innych jeśli są wymagane,
 • informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp,
 • prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,
 • wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności).

 

2. Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe:

 

 • charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy,
 • zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych,
 • terminy składania deklaracji podatkowych,
 • ogólne zasady rozliczania obciążeńpodatkowych (VAT),
 • możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych.

 

3. Wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników:

 

 • charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych,
 • obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników:

  • zasady naliczania wynagrodzenia,
  • zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych,
  • zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
  • tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę,
  • aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika
  • samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • telepraca.

 

4. Wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności:

 

 • informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków – w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych),
 • charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie.

 

5. Wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw:


 • informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania.

 

6. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej:


 • formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakres i sposób sporządzenia dokumentacji,
 • wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej,
 • czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej).
Agencja Rozwoju Międzyrzeca "ARM" Sp. z o.o. w likwidacji,
21- 560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37
tel: 609 816 599, 83 410 56 00
e-mail: arm@miedzyrzec.pl, REGON: 060619313, NIP: 537256874, KRS: 0000356144